NTC stručni seminar

NTC stručni seminar (za vaspitače/ice, učitelje/ice i stručne saradnike)

Seminar traje 2 dana (8 x 45 minuta), nakon čega imate na raspolaganju 3 meseca online konsultacija, tokom kojih šaljete primere primene programa, mi dajemo sugestije i šaljemo vam nove primere.

Seminar je akreditovan od strane ministarstva.
Broj seminara u katalogu za Osnovne škole: 635
Broj seminara u katalogu za Predškolske ustanove: 834

Treći deo seminara (primeri programa iz prakse i dodatne radionice) je namenjen školama i vrtićima, koji žele dodatnu edukaciju. Taj deo seminara vodi jedan od članova NTC stručnog tima (4 x 45 minuta). Na seminar se možete prijaviti indvidualno ili kao ustanova. Ukoliko se više vas iz jedne ustovano prijavi, tada seminar organizujemo u vašoj ustanovi.

Generalni cilj NTC programa je podsticanje razvoja potenciala za učenje predšolske i školske dece pomoću specifičnih aktivnosti koje se temelje na modernim neurofiziološkim i psihološkim saznanjima koja govore da se mozak intenzivno razvija do približno 5-7 godine života i da je upravo zbog toga od izuzetne važnosti u tom osetljivom periodu decu sistematično podsticati na one aktivnosti za koje je pokazano da doprinose razvoju mozga.

Zbog svoje neurofiziološke osnove program dobro doponjuje razvojnopsihološku polaznu tačku Kurikuluma za vrtić i osnovnu školu, te ga pritom obogaćuje s predlozima konkretnih ciljno usmerenih motoričkih i misaonih igara. Igre su kreirane tako da što smislenije povezuju detetova svakodnevna iskustva, te se lako uklapaju u različite oblasti vrtićkih i školskih aktivnost.

Program je namenjen celokupnoj populaciji predšolske i školske dece, na nivou prepoznavanja njihovih posebnosti i podsticanja njihovih sposobnosti. Iako sprovođenje programa vaspitačima i učiteljima omogućava ranu detekciju jakih područja pojedinaca, ne postoji opasnost od elitizma, kao što je slučaj u nekim specijalizovanim programima za darovite. Metode programa predstavljaju dobru osnovu za individualizaciju.

Ciljevi programa se odnose na razvijanje sledećih stručnih kompetenci vaspitača i učitelja:
• prepoznavanje, negovanje i podsticanje potencijala za učenje, psihomotoričnih, intelektualnih, stvaralačkih i praktičnih sposobnosti dece, te razvoj njihove motivacije za učenje, slike o sebi i socijalnog ponašanja
• stvaralačko mišljenje i reševanje problema na osnovu znanja na području sastavljanja zagonetnih pitanja i pitanja više misaone ravni, te priprema aktivnosti za igru.

Ako je vaša ustanova zainteresovana za organizovanje seminara ili imate dodatnih pitanja, rado ćemo Vam odgovoriti. Pišite nam na [email protected]. Ako želite da Vas obavestimo kada će se sledeći seminar organizovti u vašem gradu
Akreditacija Ministarstva prosvete:
Seminar za učitelje
Seminar za vaspitače
Prijava

Seminar NTC i rana muzička stimulacija

Kataloški broj seminara 258, 16 sati, P3 i K2,K5,K12,K14 i K23

Opšti ciljevi: Podizanje kompetencija vaspitača i nastavnika za razumevanje značaja rane muzičke stimulacije i podsticanja muzičkog razvoja dece; Osposobljavanje za upotrebu inovatinvih i stimulativnih metoda baziranih na NTC sistemu učenja u muzičkoj nastavi.

Specifični ciljevi: Upoznavanje vaspitača i nastavnika sa istraživanjima o vezi značaja rane muzičke stimulacije dece i razvoja inteligencije; Značaj razvoja fine i krupne motorike kroz igru, pokret i ples; Povezivanje NTC sistema učenja sa neformalnim učenjem kroz muzičke igre; Savladavanje specifičnih načina muzičkog opismenjavanja kroz NTC sistem; Funkcionalno povezivanje nastavnih sadržaja sa primerima iz sveta muzike; Osposobljavanje polaznika za individualizaciju nastavnih sadržaja, primenljivu deci različitih uzrasta i sposobnosti; Brzo i trajno usvajanje apstraktnih pojmova koristeći muziku kao alat; Korišćenje asocijativnog učenja i razvoj funkcionalnog mišljenja uz pomoć muzike.

Teme programa: Rana muzička stimulacija; Razvoj fine motorike uz muziku – od pincetnog hvatanja do grafomotorike; Razvoj krupne motorike uz razvoj ritma; Aktivno slušanje himni i pesama naroda sveta; Muzičko opismenjavanje kroz NTC sistem učenja; Muzičke igre u funkiciji učenja; Pokret, ples, folklor; Rana stimulacija i njen značaj za pravilan razvoj deteta; Neurofiziologija učenja. 

Kontakt : Marijana Milošević ,[email protected] , 0637775875

Akreditacja Ministarstva provete: Seminar NTC i rana muzička stimulacija
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram